O projekcie

„Znam prawo – mam wybór” to  projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie . Projekt jest  finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w subregionie północnym województwa śląskiego.

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnościami, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, organizacje pozarządowe,  liderzy społeczni oraz wszystkie grupy nieformalne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu, które chcą przeciwdziałać dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r. do 30.09.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości praw zagrożonych dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami wśród przedstawicieli JST i instytucji im podległych, NGO, liderów społecznych oraz samych osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem w subregionie północnym województwa śląskiego. Działania realizowane w ramach projektu kładą nacisk na promocję i szerzenie wiedzy na temat przepisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z dnia 13 grudnia 2006 r oraz Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

* utworzenie Modułu strony internetowej o funkcji informacyjnej z mapą do oznaczania miejsc stosowania dobrych praktyk zwalczających dyskryminację osób niepełnosprawnych, 

* działania edukacyjne, w tym szkolenia dla JST, NGO oraz młodzieży szkolnej z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, obowiązków JST względem osób z niepełnosprawnościami, możliwych do zastosowania przez JST, NGO rozwiązań z zakresu pomocy osobom z niepełnosprawnościami,

* w Częstochowie zorganizowany zostanie Dzień Godności – kampania społeczna z konferencją,

* w każdej z gmin przeprowadzony zostanie event z okazji Dnia Godności,

* utworzona zostanie Rada społeczna przeciw dyskryminacji ON, w skład której wejdą przedstawiciele poszczególnych gmin oraz NGO,

* powstanie 10 publikacji i 10 raportów skierowanych zarówno do JST i NGO, jak i do osób niepełnosprawnych,

* stworzony zostanie punkt konsultacyjny -”Zapytaj eksperta”, gdzie do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostaną  prawnik oraz psycholog wyspecjalizowani w poradnictwie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie planowane do osiągnięcia są następujące wskaźniki:

  1. Łączna liczba osób, które zostaną zaangażowane w działanie – 250;
  2. Liczba wszystkich osób, które skorzystają z nowych lub ulepszonych w ramach projektu form wsparcia – 250;
  3. Liczba organizacji społecznych, które w swoich wewnętrznych przepisach, działaniach i rzecznictwie zaczną uwzględniać perspektywę praw człowieka – 10
  4. Liczba podmiotów, które będą współpracowały w ramach działań rzeczniczych dotyczących praw człowieka – 34;
  5. Liczba osób, do których dotrą kampanie społeczne dotyczące praw człowieka – 250;
  6. Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych na temat praw człowieka – 4;
  7. Liczba podmiotów, które zrealizują działania edukacyjne dotyczące praw człowieka i równego traktowania – 1;
  8. Liczba osób, które zostaną przeszkolone z tematu przeciwdziałania dyskryminacji/praw człowieka i przypadków ich naruszenia – 380.

Całkowita wartość projektu to: 45 882,00 Euro

Przewiń do góry
Skip to content