Raport wstępny

Logo Aktywni Obywatele

1. Wstęp

Z działań realizowanych w ramach projektu „Znam prawo — mam wybór” finansowanego z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Częstochowie.

Projekt „Znam prawo mam wybór” jest wynikiem obserwacji i doświadczeń, jakie przez lata działalności zaobserwowano wśród podopiecznych PSOM koło w Częstochowie. Zmagania i problemy, z jakimi na co dzień borykają się te osoby, dotyczą znacznie większej grupy, co dało jasny komunikat do podjęcia działań w tym obszarze. Dyskryminacja to temat trudny, często nie do końca rozumiany. Celem projektu jest szerzenie społecznej świadomości, a także wrażliwości na problemy i wyzwania, przed jakimi stają osoby niepełnosprawne, oraz edukowanie, informowanie i dbanie o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.

Dyskryminacja to zjawisko najogólniej rozumiane jako nierówne traktowanie. Zachowanie to jest nieuzasadnione i dotyka różnych grup społecznych. Nieprzychylne traktowanie osób dyskryminowanych przekłada się na komfort życia ich, jak i ich rodzin. Dyskryminację najczęściej dzielimy na kategorie rasowe, wiekowe, wyznaniowe, światopoglądowe, związane z płcią czy orientacją seksualną, a także z niepełnosprawnością. Działania dyskryminujące są wyrazem bezpodstawnej i nieobiektywnej oceny. Powodem tego są najczęściej uprzedzenia i stereotypy, które kojarzone są z danymi grupami czy osobami. W walce z dyskryminacją przychodzi podstawowy dokument, Konstytucja RP. Zgodnie z art.32 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Co w sytuacji, kiedy osoba dyskryminowana nie wie, jakie są jej prawa oraz do kogo zgłosić się o pomoc? To częsty problem osób z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością intelektualną. Dokument stojący na straży praw tych osób to Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, która została uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 r.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest pierwszym wiążącym dokumentem międzynarodowym, który ściśle odnosi się do niepełnosprawności. Jest skutecznym narzędziem, które pomaga osobom niepełnosprawnym, ale także społecznościom lokalnym oraz rządom podejmować działania na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, poprzez opracowanie i wdrażanie środków prawych, politycznych i praktycznych.

Zgodnie z art. 4 Konwencji, państwa mają obowiązek przyjęcia wszelkich odpowiednich środków ustawodawczych, administracyjnych i innych w celu wdrożenia konwencji. Państwa te są zobowiązanie do podjęcia kroków, wykorzystując maksymalnie dostępne środki w celu wyeliminowania dyskryminacji, zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępnej informacji o przedmiotach, urządzeniach i technologiach wspomagających, a także innych formach pomocy, usług i ułatwień, popierania szkoleń specjalistów i personelu pracującego z osobami niepełnosprawnymi, tak aby wszelka pomoc i usługi świadczone były lepiej na mocy tych praw.

Konwencja ma przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności na równi z innymi osobami.

Najważniejsze przepisy, które Konwencja zawiera:

 • zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych,
 • nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami,
 • nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio do rodzaju zagadnienia.

Osoby niepełnosprawne są często postrzegane przez pryzmat swoich niepełnosprawności i ograniczeń. Bardzo często powodem takiego traktowania jest niewiedza. Ograniczeniem samym w sobie nie jest niepełnosprawność, ale brak zrozumienia osoby niepełnosprawnej, brak narzędzi do świadczenia im pomocy. ON są oceniane i kategoryzowane przez pryzmat swoich ułomności, a nie możliwości.

Naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnym wychodzą organizacje i stowarzyszenia. Również Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. To jedna z najprężniej działających organizacji pozarządowych w subregionie północnym województwa śląskiego. Od prawie 60 lat wspiera zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich rodziny czy opiekunów. Działalność organizacji rozpoczęta w 1963 roku pozwoliła na utworzenie w roku 1966 Szkoły Życia, która była pierwszą tego typu placówką w województwie katowickim i jedną z pierwszych na terenie kraju. W późniejszych latach placówka przekształciła się w odrębną placówkę edukacyjną. Praca i starania organizacji przyczyniły się w roku 1983 do otworzenia pierwszego na terenie miasta Częstochowy przedszkola dla dzieci specjalnej troski. Obecnie działa jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5. Już po 10 latach prężne działania Koła zaowocowały powstaniem Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Focha.

Podstawowe wartości, jakimi kieruje się organizacja, to zgodnie z misją Stowarzyszenia dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie, a także wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, a także działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Od 2011 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej, które są dofinansowane ze środków publicznych Urzędu Miasta Częstochowy.

W ramach zadań tych powstał Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W roku 2014 placówki te połączono i funkcjonują jako publiczne zadanie zlecone — Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W ramach Centrum funkcjonują:

 • Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zapewnia dzienną opiekę, terapię, rewalidację i rehabilitację z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii dla 45 dorosłych mieszkańców Częstochowy z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Hostel dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi zapewniający krótkotrwałą, całodobową opiekę dla mieszkańców Częstochowy w sytuacjach kryzysowych;
 • Mieszkania chronione wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w celu readaptacji społecznej i zawodowej tych osób;
 • Gabinety rehabilitacyjne usprawniające dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Częstochowy;
 • Dzienny Dom Pomocy w Blachowni dla starszych osób niepełnosprawnych; – Klub Środowiskowy Parasol z 5 terapiami dla dorosłych osób niepełnosprawnych;
 • KLON — Centrum terapii dla dzieci;
 • usługi asystenckie;
 • usługa wytchnieniowa; – Placówka wsparcia Dziennego (zajęcia popołudniowe)
 • Terapia Sensoryczna.

Stowarzyszenie jest członkiem Partnerstwa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie. Współpracuje również z uczelniami wyższymi znajdującymi się na terenie miasta Częstochowy w zakresie praktyk studenckich, pisania prac licencjackich czy magisterskich.

Doświadczenie stowarzyszenia i autentyczne zaangażowanie jego przedstawicieli w niesienie pomocy przekłada się na realizację wielu projektów i zadań, które zapewniają codzienne wsparcie wszystkim grupom wiekowym.

W ramach cyklicznych wydarzeń, Stowarzyszenie prowadzi:

 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej współfinansowany z PFRON
 • Dzień Godności
 • Projekt „Zycie to sztuka” współfinansowany z FIO
 • Wydarzenie sportowe „Polska Biega”
 • Klub Środowiskowy „Parasol”
 • Zajęcia teatralne „Teatr Najwyższej Próby”

Działania realizowane przez Stowarzyszenie mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, poprzez ich czynny udział w dziedzinach życia społecznego, w tym szeroko rozumianej kulturze. Ważnym aspektem, jest zapewnienie dogodnego dostępu dla ON do miejsc publicznych i jednostek państwowych.

2. Geneza projektu

Wieloletnia obserwacja problemu wykazuje niską świadomość swoich praw przez osoby niepełnosprawne w subregionie północnym woj. śląskiego. W Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych, z czego ok. 100 tys. spośród nich stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

(Źródło :http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art, I Ol 5,walka-z-dyskryminacj a-to-realnazmiana-rzeczywistosci)

W małych miejscowościach poziom dostosowania instytucji oraz miejsc publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych jest niewystarczający. Brak jest wdrożenia standardów i przestrzegania zapisów Konstytucji, Karty Praw Osób Niepełnosprawnych i Konwencji ONZ. Osoby niepełnosprawne nie korzystają ze swoich praw, ponieważ same nie posiadają odpowiedniej wiedzy o możliwości korzystania z usług zwiększających dostępność urzędniczą, instytucji, miejsc publicznych takich jak apteki, poczty, a także sklepy czy banki. Dbanie o interesy osób niepełnosprawnych, w taki sposób, aby były one traktowane na równi z resztą społeczeństwa, jest wciąż znikome.

W skali kraju to właśnie województwo śląskie zamieszkuje największy odsetek osób niepełnosprawnych, bo aż 552,1 tys. Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi stanowią ok. 20% ogółu gospodarstw domowych. Wśród gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną 41,8% mieszka na wsi. (Źródło: Katowice 2015, „Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym” Ilona Fajfer-Kruczek).

Stowarzyszenie przeprowadziło ankietę w formie online wśród 367 uczniów z terenu powiatu częstochowskiego w terminie 19-23.04.2021 r. Ankietowani odpowiadali na pytania, czy znają w swoim środowisku osoby niepełnosprawne: 78% odpowiedziało, że tak.

Na pytanie dot. jakie widzą bariery dla takich osób w środowisku lokalnym, 34% wskazało na bariery związane architekturą budynków, jednak aż 83% wskazało na brak zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych. W województwie śląskim istnieją rzecznicy i specjaliści ds. równego traktowania, jednak ich działalność w środowiskach lokalnych jest niewidoczna. To skłoniło Wnioskodawcę do podjęcia kroków edukacyjnych małych środowisk.

W dniach 10-14.05.2021 r. Wnioskodawca przeprowadził 8 wywiadów z przedstawicielami JST (wice wójtami i sekretarzami), z których wynika, że:

 • w urzędach brak jest osoby znającej język migowy,
 • urząd nie zawsze jest dostosowany do osób niepełnosprawnych nie tylko ze względu na niepełnosprawność ruchową, ale również intelektualną, np. zbyt mocne kolory na ścianach, które mogą powodować dezorientacje,
 • pracownicy nie są szkoleni z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ON.

Z obserwacji Wnioskodawcy wynika, że takie instytucje jak Gminne Ośrodki Kultury Biblioteki, Ośrodki Sportu czy Świetlice Środowiskowe rzadko zwracają uwagę na istniejące bariery, jak również nie prowadzą badań ani audytów czy miejsca publiczne są aktualnie dostosowane do osób niepełnosprawnych. Dzięki nawiązanemu partnerstwu współpracy z JST m.in. Blachownią czy Konopiskami Wnioskodawca mógł ocenić niski dostęp do dodatkowych form udogodnień dla ON np. tj. oznaczenia dla pieszych niedostosowane dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Obserwacje terapeutów i nauczycieli potwierdzają fakt występowania zachowań dyskryminujących, a doświadczające ich osoby ponoszą tego niesłuszne konsekwencje, zostają wykluczane z aktywności, często mają poważne problemy zdrowotne, rezygnują z dalszego udziału w życiu kultury i sztuki. W zaawansowanej fazie zjawiska dyskryminacji ofiary często tracą motywację, są na granicy załamania psychicznego, łatwo poddają się stanom lękowym, mają utrudnioną możliwość komunikowania się.

3. Zasięg i termin realizacji projektu

Termin realizacji projektu to 24 miesiące począwszy od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r. Projekt swym zasięgiem obejmuje subregion północny woj. śląskiego, Miasto Częstochowa, Miasto Blachownia, powiat częstochowski, myszkowski oraz kłobucki.

Lista gmin i powiatów wchodzących w skład subregionu północnego w ujęciu funkcjonalnym:

 1. Miasto Częstochowa — Lider Porozumienia
 2. Miasto Blachownia
 3. Powiat Częstochowski
 4. Gmina Dąbrowa Zielona
 5. Miasto i Gmina Koniecpol
 6. Gmina Janów
 7. Gmina Kamienica Polska
 8. Miasto Kłobuck
 9. Powiat Kłobucki
 10. Gmina Kłomnice

I l . Gmina Konopiska

 1. Miasto i Gmina Koziegłowy
 2. Gmina Kruszyna
 3. Miasto Krzepice
 4. Gmina Lelów
 5. Gmina Lipie
 6. Gmina Miedźno
 7. Gmina Mstów
 8. Gmina Mykanów
 9. Powiat Myszkowski
 10. Miasto Myszków
 11. Gmina Niegowa
 12. Gmina Olsztyn
 13. Gmina Opatów
 14. Gmina Panki
 15. Gmina Poczesna
 16. Gmina Popów
 17. Gmina Poraj
 18. Gmina Przyrów
 19. Gmina Przystajń
 20. Gmina Rędziny
 21. Gmina Starcza
 22. Gmina Wręczyca Wielka
 23. Miasto i Gmina Żarki

4. Adresaci projektu

Grupą odbiorców bezpośrednich są:

5. Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Poniższa tabela stanowi wynik obserwacji Wnioskodawcy dotyczący dostępności cyfrowej oraz architektonicznej poszczególnych stron www i budynków użyteczności publicznej gmin i powiatów wchodzących w skład subregionu północnego.

Tabela z wykazem gmin i charakterystyka stron www dostosowanych do obsługi ON (na stronach 9-12 w załączniku)

DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Częstochowa

Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Waszyngtona. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, przy wejściu znajduje się stanowisko portierni oraz zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdej kondygnacji w sektorze B. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, na stanowisku Informacji Ogólnej. Na stanowisku Informacji Ogólnej (parter) znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

2. Blachownia

Na stronie znajduje się jedynie informacja o schodach i podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Biuro podawcze oraz obsługa interesantów znajdują się na parterze budynku. Brak więcej informacji.

3. Powiat częstochowski

Budynek Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Jana III Sobieskiego usytuowane na wysokości wysokiego parteru, do którego prowadzą schody oraz podjazd. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drugie wejście od ul. Sobieskiego prowadzi do przedsionka windy. Przed wejściem do przedsionka windy wybudowana jest pochylnia (podjazd). Schody w budynku są oznaczone taśmami ostrzegawczymi.

W budynku na schodach prowadzących na półpiętro zamontowany jest rozkładany podjazd. W budynku na parterze w lewym skrzydle oraz na półpiętrze w prawym skrzydle znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Przed budynkiem wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem. Zapewniona jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

4. Gmina Dąbrowa Zielona

Budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody. Jest również wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, która pozwala na dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziomie I piętra, gdzie znajduje się Biuro podawcze. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

5. Miasto i Gmina Koniecpol

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Chrząstowskiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol posiada parking z wyznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Chrząstowskiej.

Na każdym piętrze budynku znajdują się ogólnodostępne toalety. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Przy wejściu znajduje się telefon oraz informacja o numerach telefonów wewnętrznych

6. Gmina Janów

Obiekt posiada dwa pomieszczenia przydzielone przez Gminę Janów ze stanowiskami pracowników obsługujących interesantów, znajdujące się na parterze. Przy wejściu do budynku znajdują się schody, które nie są wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu na teren obiektu z psem asystującym. W budynku placówki nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego.

7. Gmina Kamienica Polska

Jest jedno wejście do budynku urzędu gminy. Z zewnątrz do budynku prowadzi 5 stopni i dalej na półpoziom, gdzie znajduje się biuro podawcze kolejne 4 stopnie. Brak pochylni dla wózków.

W budynku nie ma windy, jest jedna klatka schodowa, która obsługuje wszystkie kondygnacje, skomunikowana jest ona z korytarzami, które zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń urzędu. W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie budynku urzędu. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Miasto Kłobuck

Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Il Listopada 6 pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru w budynku od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą, gdzie znajduje się sala sesyjna oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami.

Przed budynkiem od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 również pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

Od 2 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku została wprowadzona usługa „Mobilny urzędnik”. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie urzędu.

9. Powiat Kłobucki

Budynki przy lokalizacji na Rynek im. Jana Pawła II 13 oraz ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W powyższych lokalizacjach nie ma zainstalowanych wind. Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

10. Gmina Kłomnice

Rozwiązania architektoniczne budynku Urzędu Gminy nie gwarantują dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych — wejście usytuowane na poziomie wysokiego parteru jedynie przez schody wewnętrzne na wysokości 1,50 m powyżej poziomu terenu (brak pochylni, windy itp.) Budynek urzędu nie posiada windy wewnętrznej (budynek 4-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podpiwniczona). Budynek nie jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, na poziomie każdej z kondygnacji przemieszczanie osób niepełnosprawnych jest możliwe.

Na parterze budynku znajduje się punkt informacyjny do obsługi petentów urzędu, w razie konieczności każdy z pracowników urzędu zobowiązany jest do obsługi petenta na parterze przy punkcie informacyjnym.

Przed budynkiem Urzędu Gminy i w niewielkiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Nie ma żadnych ograniczeń do korzystania przez petentów z pomocy psa asystującego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących, brak jest pętli indukcyjnych.

Urząd Gminy ma możliwość obsługi petentów w języku migowym na miejscu.

11. Gmina Konopiska

Wejście główne do Urzędu Gminy Konopiska jest oznakowane i wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Lipowej oraz na parkingu przed siedzibą Urzędu Gminy Konopisk. Dostęp na piętro Urzędu Gminy możliwy jest za pomocą windy zewnętrznej zlokalizowanej od strony SP ZOZ GOZ w Konopiskach (ul. Lipowa 3). Dojście i dojazd do windy zostały dostosowane dla wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i mające trudności w poruszaniu się obsługiwane są bezpośrednio na piętrze Urzędu Gminy Konopiska.

Na parterze, piętrze i wewnętrznej klatce schodowej znajdują się tablice informacyjne z numerami pokoi zajmowanymi przez poszczególne referaty/osoby. Informacji ustnych o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługujący sekretariat na piętrze budynku oraz pracownik kancelarii na parterze.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego na podstawie pisemnego zgłoszenia dostarczonego do urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępna toaleta znajduje się na piętrze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak pętli indukcyjnych w budynku, pochylni i platform.

12. Miasto i Gmina Koziegłowy

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ulicy Pl. Moniuszki oraz od ulicy Woźnickiej. Wejście od ul. Woźnickiej usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, wraz z systemem przywoławczym pracownika. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem od ul. Pl. Moniuszki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

13. Gmina Kruszyna

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Andrzeja Kmicica oraz wejście boczne z parkingu od strony zachodniej. Do wejścia głównego prowadzą schody z barierkami. Przed wejściem bocznym jest podest, za wejściem na korytarzu znajdują się schody. Z obydwu wejść dostępny jest korytarz na parterze oraz schody na I piętro.

W budynku nie ma windy. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się przycisk sygnału dzwonka. W budynku jest schodołaz umożliwiający pokonanie schodów na wózku inwalidzkim. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na parkingu jest wydzielone miejsce parkingowe przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Istnienie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru wizyty w urzędzie.

14. Miasto Krzepice

Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Budynek urzędu wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych prowadzący do holu na parterze. Ponieważ biura urzędu mieszczą się na I i II piętrze, na parterze zainstalowano dzwonek przywoławczy pracownika urzędu. Interesant może wejść do urzędu z psem przewodnikiem. Brak tłumacza języka migowego.

15. Gmina Lelów

Brak informacji o dostępności architektonicznej.

16. Gmina Lipie

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Barierę architektoniczną stwarzają schody znajdujące się przy każdym z wejść. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Brak tłumacza języka migowego.

17. Gmina Miedźno

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Ułańskiej (A) oraz drugie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (B). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (W).

Budynek składa się z 4 poziomów: Poziom 0— GOPS oraz 3 poziomy należące do Urzędu Gminy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko poziom 0 oraz korytarz i pomieszczenia na parterze, na które można dostać się windą zewnętrzną (W). Na poziom 2 i 3 prowadzą wyłącznie schody. Osoby niepełnosprawne lub osoby starsze, po zgłoszeniu się na biurze podawczym, obsługiwane są w pokoju na parterze, do którego schodzi pracownik urzędu. Biuro podawcze znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0 (wejście GOPS). Przed budynkiem oraz na parkingu znajdującym się z tyłu budynku wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Gminy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie Gminy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby.

18. Gmina Mstów

Brak informacji na stronie internetowej dot. dostępności architektonicznej.

19. Gmina Mykanów

Urząd Gminy w Mykanowie składa się z dwóch budynków posiadających oddzielne wejścia. Na Parterze Budynku A mieści się Biuro Obsługi Interesanta, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe prowadzące do Biura Obsługi Interesanta posiadają wystarczającą szerokość dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek A Urzędu Gminy posiada trzy kondygnacje i jedną klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Dla osób niepełnosprawnych dostosowana jest pierwsza kondygnacja budynku. Biuro Obsługi Interesanta, gdzie mieści się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Część B Urzędu Gminy w Mykanowie mieści się na I piętrze budynku, nieposiadającego windy ani udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W obrębie pierwszej kondygnacji budynku A mieszczącej Biuro Obsługi Interesanta można poruszać się z psem asystującym.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy w Mykanowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

 1. Powiat Myszkowski

Budynek posiada osiem kondygnacji, jest wyposażony w windę osobową o wymiarach: szer. 95 cm dł. 120 cm wys. 210 cm. Winda nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przy schodach od ul. Pułaskiego znajduje się podjazd dla wózków, który prowadzi do Sali Obsługi Interesanta. Osoba poruszająca się na wózku może być obsłużona tylko w Sali Obsługi Interesanta, w której znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. W przypadku załatwiania sprawy, której okienko nie znajduje się w Sali Obsługi Interesanta, odpowiedni pracownik zostanie poproszony o zejście na parter, udzielenie informacji lub załatwienie sprawy.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie nie ma dostępnego tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Miasto Myszków

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. PCK oraz od ulicy Kościuszki. Przy schodach do wejścia od ulicy Kościuszki znajduje się podjazd dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, korytarz na lewo, po prawej stronie korytarza.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Główna tablica informacyjna umieszczona przy wejściu na schody prowadzące na piętra budynku, po lewej stronie.

Brak informacji dotykowej/głosowej ta dostępna jest wyłącznie przez wsparcie pracowników urzędu — biura podawczego i portierni, znajdujących się przy wejściu głównym do budynku.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących Brak pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku wyznaczono I miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.

Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika Urzędu i koordynatora dostępności.

22. Gmina Niegowa

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Sobieskiego i wejście boczne od strony drogi do Postaszowic. Do wejścia głównego prowadzą schody. Zarówno z wejścia głównego, jak i bocznego mogą korzystać zarówno goście, jak i pracownicy. W Urzędzie brak recepcji i wyznaczonych obszarów kontroli. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście boczne i część korytarza na parterze. Do drugiej części korytarza prowadzą schody (4 stopnie). W budynku brak windy i urządzeń ułatwiających osobom na wózkach poruszanie się po budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Bezpośrednio przy w wejściu bocznym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Trzecie miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 30 m od wejścia bocznego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości korzystania z polskiego języka migowego.

23. Gmina Olsztyn

Wejście do Urzędu wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania w Biurze Obsługi Interesanta, zlokalizowanym na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Teren przed Urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu. W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

24. Gmina Opatów

Budynek Urzędu Gminy Opatów mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 27. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy. Wejście do centralnej części budynku (pokoje od I do 13) poprzedzają czterostopniowe schody z podjazdem dla wózków inwalidzkich; budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Drugie wejście do budynku (pokoje od 17 do 20) poprzedzone jest ośmiostopniowymi schodami (brak podjazdu dla niepełnosprawnych oraz brak windy). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub wdruku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Brak tłumacza języka migowego.

 1. Gmina Panki

Budynek urzędu Gminy jest dwukondygnacyjny, częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście do części budynku (pokoje od I l do 19) poprzedzają schody prowadzące na piętro; budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Dostosowana jest również łazienka dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak tłumacza języka migowego.

 1. Gmina Poczesna

Do pomieszczeń Urzędu Gminy Poczesna znajdujących się na parterze oraz piętrze budynku prowadzą schody. Przed wejściem do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia biuro podawcze o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik Urzędu niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.

Informacji ustnych o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługujący biuro podawcze na parterze budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego na podstawie pisemnego zgłoszenia dostarczonego do urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku, pochylni i platform.

Ewakuacja odbywa się klatkami schodowymi, brak windy do celów ewakuacyjnych.

W budynku nie wyznaczono pokoju dla matki z dzieckiem.

 1. Gmina Popów

Do budynku urzędu prowadzą dwa wejścia: główne (A) oraz boczne (B) od ul. Częstochowskiej. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje podjazd dla osób niepełnosprawnych (W).

Budynek składa się z 2 poziomów: poziom 0 — GOPS wraz z częścią należącą do urzędu oraz I i poziom mieszczący się na piętrze należący do Urzędu Gminy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko poziom 0 oraz korytarz i pomieszczenia na parterze, na które można dostać się za pomocą podjazdu dla niepełnosprawnych. Na poziom 1 prowadzą wyłącznie schody. Osoby niepełnosprawne lub osoby starsze, po umówieniu się telefonicznie, obsługiwane są na parterze, do którego schodzi pracownik urzędu. Biuro podawcze znajduje się na piętrze, po prawej stronie od wejścia schodami. W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku mieści się parking, na którym wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Gminy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie Gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

28. Gmina Poraj

Urząd Gminy Poraj mieści się w budynku, który częściowo przystosowany jest do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd ułatwiający wejście do budynku. Ponadto do budynku prowadzi jeszcze jedno wejście od strony parkingu. Wejścia wykorzystywane są jako wyjścia ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I piętrze budynku mają bezpośredni kontakt z osobą obsługującą Biuro Podawcze, która poinformuje merytoryczną osobę o przyjściu interesanta z niepełnosprawnościami, a ta obsłuży daną osobę na parterze budynku, w Biurze Podawczym. Toaleta wewnątrz budynku jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Poraj znajduje się wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku można skorzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego.

29. Gmina Przyrów

Budynek Urzędu Gminy Przyrów posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi pozwalające na wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek ma trzy kondygnacje i jedną klatkę schodową. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku brak dodatkowych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu.

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Przyrów zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

 1. Gmina Przystajń

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony parkingu przy ul. Częstochowskiej oraz wejście dodatkowe od strony parkingu za budynkiem Urzędu. Do obu wejść prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz drugie takie miejsce na parkingu za Urzędem Gminy.

Przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego znajduje się klawisz włącznika sygnału dźwiękowego dla osób niepełnosprawnych. Po uruchomieniu tego sygnału pracownik Urzędu wychodzi do interesanta na parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie Gminy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 1. Gmina Rędziny

Rozwiązania architektoniczne budynku Urzędu Gminy nie gwarantują dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych — wejście usytuowane na poziomie wysokiego parteru przez schody (brak pochylni, windy).

Budynek urzędu nie posiada windy wewnętrznej (budynek 2-kondygnacyjny). Budynek nie jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Na parterze budynku znajduje się punkt informacyjny do obsługi petentów urzędu, w razie konieczności każdy z pracowników urzędu zobowiązany jest do obsługi petenta na parterze przy punkcie informacyjnym.

Nie ma żadnych ograniczeń do korzystania przez petentów z pomocy psa asystującego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,

W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Urząd Gminy ma możliwość obsługi petentów w języku migowym na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru wizyty w urzędzie.

32. Gmina Starcza

Brak informacji na stronie internetowej dot. dostępności architektonicznej.

33. Gmina Wręczyca Wielka

Budynek posiada trzy wejścia:

 • główne od ul. Sienkiewicza,
 • boczne od strony OSP Wręczyca Wielka,
 • od strony wewnętrznej budynku (do użytku służbowego).

Do wejścia głównego prowadzą wyłącznie schody. Wejście wyposażone jest w drzwi automatyczne. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne jest z poziomu gruntu. Wejście wyposażone jest w standardowe drzwi. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Budynek ma dwie kondygnacje i jedną klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Budynek posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi. Sekretariat zlokalizowany jest na parterze.

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Podawczym, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 1. Miasto i Gmina Żarki

Brak informacji na stronie internetowej dot. dostępności architektonicznej.

Działania zrealizowane i rozpoczęte

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE
I ROZPOCZĘTE

ADNOTACJE

Szkoleniowiec

Na podstawie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę i zatrudniono 1 osobę na stanowisko szkoleniowca. Umowa zawarta w dniu 12.01.2022 r.

Koordynator kampanii społecznościowej Dzień Godności

Na podstawie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę i zatrudniono 1 osobę na stanowisko koordynatora. Umowa zawarta w dniu 19.12.2021 r.

Prawnik

Na podstawie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę i zatrudniono 1 osobę na stanowisko prawnika. Umowa zawarta w dniu 17.01.2022 r.

Utworzenie modułu strony www wraz
z projektem graficznym, mapą
i dostosowaniem do osób niepełnosprawnych

Strona funkcjonuje od 26.01.2022 r.  

Administracja modułu strony www

Na podstawie zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę i zatrudniono 1 osobę na stanowisko moderatora strony www. Umowa zawarta
w dniu 18.01.2022 r.

Opracowanie raportów – usługa

Zatrudnienie osoby sporządzającej raporty wstępny, cząstkowe, końcowy.

Projekt ulotki i banneru

Przygotowano projekty graficzne banneru i ulotki.
Projekt ulotki został wybrany i wydrukowany
w liczbie 800 szt. Dystrybucja objęła przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Samorządowych Subregionu Północnego.
Projekt ulotki – poniżej tabeli.


Projekt banneru jest na etapie ukończenia.

Rada 

Podjęto działania w kierunku utworzenia Rady społecznej. Stworzono porozumienie w sprawie utworzenia Rady Społecznej Subregionu Północnego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy
z przedstawicielami NGO oraz JST. Wyznaczono termin pierwszego spotkania z przedstawicielami
34 gmin, które odbędzie się 11 marca.

Projekt ulotki

Ulotka zmam prawo - mam wybór
Ulotka strona 2

Planowane działania

Planowane działania obejmują: 

– wyznaczono termin pierwszego spotkania z przedstawicielami 34 gmin, które odbędzie się 11 marca o godz. 12:00;

– powołanie do życia Społecznej Rady Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami;

– dyżury prawnika oraz psychologa „Zapytaj eksperta”;

– przygotowania do organizacji „Dnia Godności”;

– przygotowania do prowadzenia szkoleń na temat przeciwdziałania dyskryminacji osób
z niepełnosprawnościami w szkołach subregionu północnego województwa śląskiego;

– kampanie promujące projekt.

Przewiń do góry
Skip to content