Raport z 11 marca 2022

Raport ze spotkania na rzecz powołania Społecznej Rady Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 11 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu powołanie Społecznej Rady Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Rada powołana zostanie w ramach projektu „Znam prawo – mam wybór” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Projekt jest  finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  

Powołanie Rady ma na celu zintegrowanie podmiotów działających na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowanie i wspieranie działań w celu skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

Planowane jest zorganizowanie co najmniej  8 sesji Rady w formie stacjonarnej lub on-line (w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz zgłaszanych potrzeb) podczas, których Partnerzy będą wymieniać się opiniami i doświadczeniami tak, aby osobom z niepełnosprawnościami umożliwić jak najbardziej czynny udział w życiu społecznym w Subregionie. Będą szukać nowych, pionierskich rozwiązań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, z których korzystać będą mogli wszyscy Partnerzy porozumienia. 

Spotkanie otworzył Koordynator projektu. Wszystkim uczestnikom wstępnie przedstawiony został plan spotkania, jak również cele, założenia i planowane do osiągnięcia wskaźniki projektu. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele JST i instytucji im podległych, NGO, liderzy społeczni oraz same osoby z niepełnosprawnościami zagrożone wykluczeniem w subregionie północnym województwa śląskiego. Ponadto podniesiono, iż działania realizowane w ramach projektu będą kłady nacisk na promocję i szerzenie wiedzy na temat przepisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z dnia 13 grudnia 2006 r oraz Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. 

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Paweł Sikora, wysokiej rangi specjalista z dziedziny prawa, posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej i szkoleniowej. Pan Sikora wprowadził uczestników spotkania w zagadnienia dotyczące niepełnosprawności oraz Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r., której celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Ustawa jest kluczowym elementem rządowego programu „Dostępność Plus”, który rząd przyjął 17 lipca
2018 r. Rozwiązania przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów. Zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy uczestnicy spotkania poinformowani zostali, iż  sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych:

  • dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku),
  • dostępności cyfrowej –  została kompleksowo uregulowana w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych  podmiotów publicznych,
  • dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) – m.in dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego online. 

Po przedstawieniu wnikliwej analizy zagadnień ustawy głos oddano Panu Michałowi Orzechowskiemu, który w projekcie pełni dyżur w ramach panelu Zapytaj eksperta – prawnik. Pan Orzechowski posiada bardzo bogatą wiedzę oraz doświadczenie w tematyce związanej z prawem osób z niepełnosprawnościami. Zaoferował uczestnikom swoją pomoc w przypadku wystąpienia problemów o tematyce prawnej w przypadku obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

Na zakończenie poproszono wszystkich uczestników o przesłanie do Koordynatora projektu propozycji z zakresu tematyki przyszłych szkoleń. 

W spotkaniu udział wzięło 23 uczestników, w tym przedstawicieli JST i instytucji im podległych, NGO, liderów społecznych oraz osoby z niepełnosprawnością.

Przewiń do góry
Skip to content